ગામમાં

અહીંં કેટલાક સ્પૅનિશ વાક્યો છે જે તમને ગામ કે શહેરમાંં ફરતી વખતે ઉપયોગી થશે, તે ઉપરાંત કેટલાક સામાન્ય ચિન્હો સમજવા માટે પણ.

¿disculpe, dònde està ...?
la oficina de correos
el banco
la peluquerìa
la oficina de turismo
el centro de la ciudad
la estaciòn de trenes
la estaciòn de ferrocarril
la estaciòn de autobuses
el puerto
el hospital màs cercano
la comisarìa de policìa

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો