બૅંકમાં

જ્યારે તમે બૅંક જવાના હો કે કૅશ મશીનનો ઉપયોગ કરવાના હો ત્યારે આ કેટલાક સ્પૅનિશ વાક્યોનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે.

me gustaría cambiar dineroમારે થોડા પૈસા બદલવા છે
me gustaría cambiar ... por ...
euros
libras esterlinas
dólares
dólares canadienses
dólares australianos
rublos
yen japanés
coronas suecas
coronas danesas
me gustaría abrir una cuentaમારે ખાતુ ખોલાવવુ છે
me gustaría abrir una cuenta personalમારે ઍક પોતાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
me gustaría abrir una cuenta de negociosમારે ઍક ધંધાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે