ખોરાક તથા પીણા

અહીં અમુક અંગ્રેજી શબ્દો કે જે ખોરાક અને પીણાનું વર્ણન કરવા માટે વાપરી શકાય છે તે, તેમજ વિવિધ રસોઇ પદ્ધતિઓ અને ભોજનના નામો છે.

ખોરાકનું વર્ણન કરવા માટે શબ્દો

આ શબ્દો ખોરાકની સ્થિતિ વર્ણવવા વાપરી શકાય છે:

fresh તાજુ
mouldy ફૂગ જામેલુ
off ખરાબ
rotten સડી ગયેલુ
stale વાસી (બ્રેડ અથવા પેસ્ટ્રી માટે વપરાતુ)

ફળનું વર્ણન કરતી વખતે નીચેના શબ્દો વાપરી શકાય છે:

juicy રસદાર
ripe પાકેલા
unripe કાચા

માંસ નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વર્ણવી શકાય છે:

tender પોચુ
tough કડક
over-done અથવા over-cooked વધુ થયેલુ
under-done કાચુ

નીચેના અમુક શબ્દો ખોરાક કેવો સ્વાદ ધરાવે છે તેનું વર્ણન કરવા માટે વાપરી શકાય છે:

bland કુમળુ
delicious અવાદિષ્ટ
horrible બકવાસ
poor ખરાબ
salty ખારૂ
sickly નિરસ
sweet મિઠું
sour ખાટુ
tasty સ્વાદિષ્ટ

તમે કરી અથવા મસાલેદાર ખોરાકના વર્ણન માટે નીચેના શબ્દોને ઉપયોગી પામી શકો છો:

spicy અથવા hot તીખુ
mild હલકુ

સસોઈની રિતો

to bake બેક કરવુ
to boil ઉકાળવુ
to fry તળવુ
to grill ગ્રીલ કરવુ
to roast શેકવુ
to steam બાફવુ

ભોજન

breakfast નાસ્તો
lunch બપોરનું જમવાનુ
tea ચાનો સમય (સાંજે 4-5 વાગ્યે લેવામાં આવતો એક હલકુ ભોજન)
dinner રાતનું જમવાનુ
supper સાંજનો નાસ્તો (મોડી સાંજે લેવામાં આવતો એક હલકો નાસ્તો)
to have breakfast નાસ્તો કરવો
to have lunch બપોરે જમવુ
to have dinner રાત્રે જમવુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

ingredient સામગ્રી
recipe રિત
to cook રાંધવુ
to lay the table અથવા to set the table ટેબલ ગોઠવવુ
to clear the table ટેબલ સાફ કરવુ
to come to the table ટેબલ પર આવવુ
to leave the table ટેબલ છોડવુ
to wipe the table ટેબલ લુછવુ
to prepare a meal ભોજન બનાવવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો