તમારી જાતે કરો

અહીં વારંવાર DIY પ્રોજેક્ટ માટે વપરાતા કેટલાક સાધનો અને સામગ્રી માટેના અંગ્રેજી નામો છે.

સાધનો

chisel છીણી
hammer હથોડી
drill કવાયત
file ફાઇલ
ladder સિડી
paint brush કલર માટેનુ બ્રશ
pliers પ્લાઇયર્સ
ruler માપ પટ્ટી
saw કરવત
screwdriver સ્ક્રૂડ્રાઇવર
spanner સ્પૅનર
spirit level રસાયણ નુ માપ
stepladder પગથિયા વાળી સિડી
tape measure માપ

સામગ્રી

bolt બોલ્ટ
nail ખીલી
nut નટ
screw સ્ક્રૂ
washer નળની ચકલી
brick ઈંટ
cement સીમાંટ
methylated spirits (સામાન્ય રીતે meths તરીકે ઓળખાતુ) મીથાઈલેટે ધરાવતુ પ્રવાહી
paint કલર
plaster પ્લાસ્ટર
sandpaper કાચ કાગળ
string દોરી
tape માપણી
tile લાદી
wallpaper દીવાલના કાગળ
white spirit સફેદ દવા
wire વાયર

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

pipe પાઈપ
toolbox સાધન પેટી
broken તુટેલુ
rusty કટાયેલુ
to build બનાવવુ
to cut કાપવુ
to loosen ઢીલુ કરવુ
to measure માપવુ
to paint રંગ કરવુ
to repair અથવા to mend સમુ કરવુ
to screw in સ્ક્રૂ કરવુ
to tighten સજ્જડ કરવુ
to unscrew સ્ક્રૂ કાઢવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play