દુર્લભ પ્રાણીઓ

અહીં વિવિધ વિલાયતી પ્રાણીઓ માટે અંગ્રેજી નામો છે.

alligator મગર
antelope કાળીયાર
bear રીંછ
camel ઉંટ
chimpanzee ચિંપૅન્જ઼ી
crocodile મગર
elephant હાથી
emu ઍમુ
giraffe જીરાફ
gorilla ગોરીલા
hippo (hippopotamus નું સંક્ષિપ્ત) હિપ્પો (હિપ્પોપોટામસ નુ ટૂકુ રૂપ)
kangaroo કાંગારૂ
leopard ચિત્તો
lion સિંહ
monkey વાંદરો
ostrich શાહમ્રુગ
panda પાંડા
penguin પેંગ્વિન
polar bear પોલાર રીંછ
reindeer રેંડિયર
rhino (rhinoceros નું સંક્ષિપ્ત) ગેંડો
snake સાપ
tiger વાઘ
wolf વરૂ
zebra જ઼ીબ્રા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play