પાળેલા પ્રાણીઓ

અહીં કેટલાક સામાન્ય પાલતુ પ્રાણીઓ માટે અંગ્રેજી નામો, અને થોડા અન્ય સંબંધિત શબ્દો છે.

cat બિલાડી
dog કૂતરુ
goldfish (બહુવચન: goldfish) સોનેરી માછલી
guinea pig ભુંડ
hamster ઍક પ્રકારનો ઉંદર
horse ઘોડો
kitten બિલાડી નુ બચ્ચુ
mouse ઉંદર
parrot પોપટ
pony ઘોડા નુ બચ્ચુ
puppy કુતરાનુ બચ્ચુ(ગલુડિયુ)
rabbit સસલુ
snake સાપ
tropical fish (બહુવચન: tropical fish) માછલી
turtle કાચબો

અન્ય બંધબેસતા શબ્દો

to bark ભસવુ
to bite કરડવુ
to keep a pet કોઈ પ્રાણી પાળવુ
to ride a horse ઘોડો ચલાવવો
to ride a pony ઘોડાના બચ્ચાની સવારી
to train તલીમ આપવી
to walk the dog અથવા to take the dog a walk કૂતરાને ચાલવા લઈ જવુ
lead કૂતરાનો પટ્ટો
woof! વૂફ!
miaow! મિયાઉ!
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play