પાળેલા પ્રાણીઓ

અહીં કેટલાક સામાન્ય પાલતુ પ્રાણીઓ માટે અંગ્રેજી નામો, અને થોડા અન્ય સંબંધિત શબ્દો છે.

catબિલાડી
dogકૂતરુ
goldfish (બહુવચન: goldfish)સોનેરી માછલી
guinea pigભુંડ
hamsterઍક પ્રકારનો ઉંદર
horseઘોડો
kittenબિલાડી નુ બચ્ચુ
mouseઉંદર
parrotપોપટ
ponyઘોડા નુ બચ્ચુ
puppyકુતરાનુ બચ્ચુ(ગલુડિયુ)
rabbitસસલુ
snakeસાપ
tropical fish (બહુવચન: tropical fish)માછલી
turtleકાચબો
સફેદ અને આદુ રંગની બિલાડીનું ક્લોઝ-અપ

અન્ય બંધબેસતા શબ્દો

to barkભસવુ
to biteકરડવુ
to keep a petકોઈ પ્રાણી પાળવુ
to ride a horseઘોડો ચલાવવો
to ride a ponyઘોડાના બચ્ચાની સવારી
to trainતલીમ આપવી
to walk the dog અથવા to take the dog a walkમિયાઉ!
leadકૂતરાનો પટ્ટો
woof!વૂફ!
miaow!મિયાઉ!
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો