બસ તથા ટ્રેન દ્વારા યાત્રા

અહીં બસ અથવા ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરતી વખતે મદદરૂપ થાય તેવા કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

timetable સમયપત્રક
single (single ticket નું સંક્ષિપ્ત) સિંગલ
return (return ticket નું સંક્ષિપ્ત) બે બાજુ
platform પ્લૅટફૉર્મ
waiting room રાહ જોવા માટેનો કક્ષ
ticket office અથવા booking office ટીકીટ બારી
seat જ્ગ્યા
seat number સીટ નંબર
luggage rack સામાન મુકવાની જગ્યા
first class પ્રથમ વર્ગ
second class બીજો વર્ગ
ticket inspector ટિકેટ ચેક કરનાર
ticket collector ટિકેટ ચેક કરનાર
penalty fare દંડ

ટ્રેન ની યાત્રા

buffet car બફે ડબ્બો
carriage સામાન
compartment ડબ્બો
derailment ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી જવી
express train ઝડપી ટ્રેન
guard ગાર્ડ
level crossing ક્રૉસ કરવાની જગ્યા
line closure લાઇન બંધ થવી
live rail ચાલુ ગાડી
railcard મર્યાદિત સમયનુ કાર્ડ
railway line ટ્રેન લાઇન
restaurant car ગાડીમાં ચાલતુ રેસ્ટોરન્ટ
season ticket ચોક્કસ સમયનો પાસ
signal સિગ્નલ
sleeper train સૂવાની સગવળ ધરાવતી ટ્રેન
station સ્ટેશન
railway station રેલવે સ્ટેશન
train station રેલગાડી સ્ટેશન
stopping service ઉભા રાખવાની વ્યવસ્થા
ticket barrier ટીકીટ બેરીયર
track પાટા
train ટ્રેન
train crash ટ્રેન નો અકસ્માત
train driver ટ્રેન ચલાવનાર
train fare ટ્રેન નુ ભાડુ
train journey ટ્રેન ની યાત્રા
travelcard મર્યાદિત સમયનુ કાર્ડ
Tube station અથવા underground station ભૂગર્ભ સ્ટેશન
tunnel સુરંગ
to catch a train ટ્રેન પકડવી
to get on the train ટ્રેનમા ચઢવુ
to get off the train ટ્રેનમાથી ઉતારવુ
to miss a train ટ્રેન ચૂકી જવી

બસની યાત્રા

bus બસ
bus driver બસ ચલાવનાર
bus fare બસનુ ભાડુ
bus journey બસની યાત્રા
bus stop બસ ઉભા રહેવાની જગ્યા
bus lane બસને ચાલવાની જગ્યા
bus station બસ સ્ટેશન
coach બસ
coach station બસ સ્ટેશન
double-decker bus બે માળ ધરાવતી બસ
conductor ટિકેટ ચેક કરનાર
inspector ઇનસ્પેક્ટર
luggage hold સામાન પકડવાની જગ્યા
the next stop હવે પછીનુ સ્ટોપ
night bus રાતની બસ
request stop વિનંતી કરીને માગેલુ સ્ટોપ
route રસ્તો
terminus ટર્મિનસ
to get on the bus બસમા ચઢવુ
to get off the bus બસમાથી ઉતરવુ
to catch a bus બસ પકડવી
to miss a bus બસા ચૂકી જવી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play