ખરીદી

અહી કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો છે જે તમને ખરીદી વખતે કામ મા આવશે. તે ઉપરાંત વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જૂઓ.

ખૂલવાનો સમય

what times are you open? તમે કયા સમયે ખુલ્લા હોવ છો?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday અમે સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે 9 થી સાંજે 5
we're open from 10am to 8pm, seven days a week અમે સાતે દિવસ સવારે 10 થી સાંજે 8
are you open on …? શુ તમે …ના ખુલ્લા છો?
Saturday શનિવાર
Sunday રવિવાર
what time do you close? તમે કેટલા વાગે બંધ કરો છો?
what time do you close today? તમે આજે કેટલા વાગે બંધ કરશો?
what time do you open tomorrow? તમે કાલે કેટલા વાગે ખોલશો?

વસ્તુઓ પસંદ કરવી

can I help you? શુ હું તમારી મદદ કરી શક?
I'm just browsing, thanks આભાર, હું ફક્ત જોઈ રહ્યો છુ
how much is this? આ કેટલાનુ છે?
how much are these? આ કેટલાના છે?
how much does this cost? આના કેટલા થશે?
how much is that … in the window? બારીમાં … છે તેની કિંમત કેટલી છે?
lamp લેમ્પ
that's cheap તે ઘણુ સસ્તુ છે
that's good value તેની કિંમત સારી છે
that's expensive તે ઘણુ મોંઘુ છે
do you sell …? શુ તમે … વેચો છો?
stamps સ્ટેમ્પ
do you have any …? શુ તમારી પાસે કોઈ … છે
postcards પોસ્ટકાર્ડ
sorry, we don't sell them માફ કરશો, અમે તે વેચતા નથી
sorry, we don't have any left માફ કરશો, હવે ઍક પણ બચ્યુ નથી
I'm looking for … હું … શોધુ છુ
the shampoo શૅમપૂ
a birthday card જન્મદિવસનુ શુભેચ્છા કાર્ડ
could you tell me where the … is? શુ તમે મને કહેશો કે … ક્યાં છે?
washing up liquid ધોવા માટેનું પ્રવાહી
where can I find the …? મને … ક્યા મળશે?
toothpaste દાંત ઘસવાની પેસ્ટ
have you got anything cheaper? શુ તમારી પાસે હજુ કાઇ સસ્તુ છે?
it's not what I'm looking for આ ઍ નથી જે મારે જોઇઍ છે
do you have this item in stock? શું તમારી પાસે આ વસ્તુ સ્ટોકમાં છે?
do you know anywhere else I could try? શુ તમે બીજી કોઈ જગ્યા જાણો છો જ્યા મને આ મળશે?
does it come with a guarantee? શું તે ગૅરેંટી સાથે આવે છે?
it comes with a one year guarantee તે ઍક વર્ષ ની ગૅરેંટી સાથે આવે છે
do you deliver? તમે મૂકી જાઓ છો?
I'll take it હું આ લઈશ
I'll take this હું આ લઈશ
anything else? બીજુ કઈ?
would you like anything else? શુ તમે બીજુ કાઇ લેવાનુ પસંદ કરશો?

પૈસા આપવા

are you in the queue? શુ તમે લાઇન મા છો?
next, please! મહેરબાની કરીને, બીજુ કોઈ
do you take credit cards? શુ તમે ક્રેડિટ કાર્ડ લો છો?
I'll pay in cash હું રોકડા આપીશ
I'll pay by card હું કાર્ડ વડે આપીશ
could I have a receipt, please? મહેરબાની કરીને, રસીદ મળશે?
would you be able to gift wrap it for me? શું તમે તેને મારા માટે
would you like a bag? શું તમને એક થેલી જોઇશે?

ફરિયાદો તથા પરત કરવુ

I'd like to return this હું આ પરત કરવા માંગુ છુ
I'd like to change this for a different size હું આને બીજા માપ થી બદલવા માગુ છુ
it doesn't work આ ચાલતુ નથી
it doesn't fit આ માપ નુ નથી
could I have a refund? શુ મને પૈસા પાછા મળશે?
have you got the receipt? શુ તમારી પાસે રસીદ છે?
could I speak to the manager? શુ હું મૅનેજર સાથે વાત કરી શકુ?

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Open ખુલ્લુ
Closed બંધ
Open 24 hours a day દિવસ ના 24 કલાક ખુલ્લુ
Special offer ખાસ તક
Sale સેલ
Clearance sale કાઢી નાખવા નુ સેલ
Closing down sale બંધ કરવા નુ સેલ
Good value સારી કીમત
Buy 1 get 1 free ઍક ઉપર ઍક મફત
Buy 1 get 1 half price ઍક ઉપર બીજુ અડધી કિંમતે
Reduced to clear ખાલી કરવા ભાવ ઘટાડેલુ
Half price અડધી કિંમત
Out to lunch બપોરના જમવા માટે બહાર
Back in 15 minutes 15 મિનિટ મા પાછો આવ્યો
Shoplifters will be prosecuted દુકાન મા ચોરી કરનાર ને કેસ કરવામા આવશે

ક્રેડિટ કાર્ડ નો ઉપયોગ કરવો

Enter your PIN તમારો પિન દબાવો
Please wait મહેરબાની કરીને, રાહ જુઓ
Remove card કાર્ડ કાઢી લો
Signature હસ્તાક્ષર
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો