ટિકેટ ખરીદવી

આ વિભાગ તમને વિવિધ ફુરસદની પ્રવૃત્તિઓ માટે ટિકિટ બુકિંગ કરવા જવા માટે મદદ કરશે.

ટિકેટ માટે પુછવુ

do we need to book? શુ અમારે આરક્ષણ કરાવવુ પડશે?
what tickets do you have available? તમારી પાસે કઈ ટિકેટ મળે છે?
I'd like two tickets, please મહેરબાની કરીને, હું બે ટિકેટ લઈશ
I'd like two tickets for … મારે … માટે બે ટિકેટ જોઈઍ છે
tomorrow night કાલે રાત
next Saturday આવતા શનિવાર
I'd like four tickets to see … મને … જોવા માટે ચાર ટિકેટ જોઈએ છે
Les Misérables લેસ મિજ઼રબલ્સ
I'm sorry, it's fully booked માફ કરશો, બધુ જે આરક્ષિત છે
sorry, we've got nothing left માફ કરશો, અમારી પાસે કાઇ જ બચ્યુ નથી
how much are the tickets? ટિકેટ ના કેટલા થશે?
is there a discount for …? શુ … માટે ડિસ્કાઉન્ટ છે?
students વિધ્યાર્થીઓ
senior citizens વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ
the unemployed બેકાર લોકો
children બાળકો
where would you like to sit? તમે ક્યા બેસવાનુ પસંદ કરશો?
near the front આગળથી નજીક મા
near the back પાછળથી નજીકમા
somewhere in the middle ક્યાક્ મધ્યમા

રકમ ચૂકવવી

how would you like to pay? તમે કેવી રીતે ચૂકવશો?
can I pay by card? શુ હું કાર્ડ દ્વારા ચૂકવી શકુ?
what's your card number? તમારો કાર્ડ નંબર શુ છે?
what's the expiry date? પૂરુ થવાની તારીખ શુ છે?
what's the start date? ચાલુ થવાની તારીખ શુ છે?
what's the security number on the back? પાછળની બાજુનો સુરક્ષા નંબર કયો છે?
please enter your PIN તમારો PIN નાખો
where do I collect the tickets? હું ટિકેટ ક્યાથી લઈ શકુ?
the tickets were very cheap ટિકેટો ઘણી સસ્તી હતી
the tickets were expensive ટિકીટો મોંઘી હતી

તમે જોઈ શક્શો

Ticket office ટિકેટ કચેરી
Box office બૉક્સ કચેરી
Row લાઇન
Seat જગ્યા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો