દવાની દુકાને

જ્યારે તમે દવાની દુકાનો પર હો ત્યારે આ અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો મદદરૂપ થશે.

I'd like some … મને … જોઈઍ છે
toothpaste દાંતે ધસવાની પેસ્ટ
paracetamol પરસેટામોલ
I've got a prescription here from the doctor મારી પાસે ડૉક્ટર ની ચિટ્ઠી છે
have you got anything for …? શું તમારી પાસે … માટે કંઈ છે?
cold sores શરદી
a sore throat ખરાબ ગળા
chapped lips ફાટેલા હોઠ
a cough કૉફ
travel sickness પ્રવાસના લીધે થતી બીમારી
athlete's foot પગના દુખાવા
can you recommend anything for a cold? શુ તમે શરદી માટે કોઈ સલાહ આપી શકો?
I'm suffering from … મને … છે
hay fever ભારે તાવ અવે
indigestion અપચો થયો
diarrhoea ઝાડા થયા
I've got a rash મને છાલા પડી ગયા છે
you could try this cream તમે આ ક્રીમ વાપરી જુઓ
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor જો આ ઍક અઠવાડિયામા ઠીક ના થાય તો તમે ડૉક્ટર ને બતાવો
have you got anything to help me stop smoking? શુ તમારી પાસે કાઇ છે જે મને ધુમ્રપાન છોડવામા મદદ કરે?
have you tried nicotine patches? શુ તમે તમાકુ ના પૅચ વાપરી જોયા છે?
can I buy this without a prescription? શુ હું આ ચિટ્ઠી વગર ખરીદી શકુ?
it's only available on prescription તે ફક્ત ચિટ્ઠી ઉપર જ મળશે
does it have any side-effects? શુ તેની કોઈ આડઅસર છે?
it can make you feel drowsy તેનાથી તમને ઉંઘ આવશે
you should avoid alcohol તમારે આલ્કોહૉલ ના પીવો જોઈઍ
I'd like to speak to the pharmacist, please મહેરબાની કરીને, મારે કેમિસ્ટ જોડે વાત કરવી છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play