પાસપોર્ટ નિયંત્રણ તથા આવાગમન નિયંત્રક

જ્યારે તમે દેશની સરહદો પાર કરી રહ્યા હો ત્યારે તમને પૂછવામાં આવી શકે તેવા પ્રશ્નો અને તમારે આપવા પડે તેવા જવાબો આ રહ્યા.

પાસપોર્ટ નિયંત્રણ

could I see your passport, please? મહેરબાની કરીને, શુ હું તમારો પાસપોર્ટ જોઈ શકુ?
where have you travelled from? તમે ક્યાંથી યાત્રા કરી ને આવી રહ્યા છો?
what's the purpose of your visit? તમારો અહિયા આવવાનો ઉદેશ શુ છે?
I'm on holiday હું રજાઓ ઉપર છુ
I'm on business હું ધંધા ના કામ થી આવ્યો છુ
I'm visiting relatives હું મારા સંબંધીઓ ની મળવા આવ્યો છુ
how long will you be staying? તમે કેટલો સમય રહેવાના છો?
where will you be staying? તમે ક્યા રહેવાના છો?
you have to fill in this … તમારે આ … ભરવુ પડશે
landing card ઉતરવાનુ કાર્ડ
immigration form ઇમ્મિગ્રેશન ફોર્મ
enjoy your stay! તમારા રોકાણ દરમ્યાન મજા કરો

શુલ્ક

could you open your bag, please? મહેરબાની કરીને, તમે તમારી બૅગ ખોલશો?
do you have anything to declare? તમારે કશુ કહેવાનુ છે?
you have to pay duty on these items તમારે આ વસ્તુઓ ઉપર કર ભરવો પડશે

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જૂઓ

EU citizens EU નાગરિકો
All passports બધાજ પાસપોર્ટ
Wait behind the yellow line પીળી રેખાની પાછળ ઉભા રહો
Please have your passport ready મહેરબાની કરીને, તમારા પાસપોર્ટ તૈયાર રાખો
Nothing to declare કઈ કહેવાનુ નથી
Goods to declare વસ્તુઓ જે કહેવાની છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો