મુલાકાત ગોઠવવી

જો તમે કોઇને બહાર જવા આમંત્રિત કરવા માંગતા હો અથવા ક્યાં અને ક્યારે મળવું તેની વ્યવસ્થા કરવા માંગતા હો તો આ અંગ્રેજી વાક્યો ઉપયોગી થશે.

કોઈને બહાર મળવા માટે આમંત્રણ આપવુ

are you up to anything this evening? શું તમે આજે સાંજે કંઈ કરી રહ્યા છો?
have you got any plans for …? શું … માટે તમારુ કંઈ આયોજન છે?
this evening આજ સાંજ
tomorrow કાલ
the weekend અઠવાડીયાના અંત
are you free …? શું તમે … નવરા છો?
this evening આજે સાંજે
tomorrow afternoon કાલે બપોરે
tomorrow evening કાલે સાંજે
what would you like to do this evening? આજે સાંજે તમને શું કરવુ ગમશે?
do you want to go somewhere at the weekend? અઠવાડિયાના અંતમાં તમને કોઈ જગ્યાઍ જવુ ગમશે?
would you like to join me for something to eat? શું તમે મારી સાથે ભોજન લેવાનુ પસંદ કરશો?
do you fancy going out tonight? શું તમે આજે રાત્રે બહાર જવાનું વિચારો છો?
sure ચોક્કસ
I'd love to મને ગમશે
sounds good વાત તો સારી છે
that sounds like fun વાત તો મજાની છે
sorry, I can't make it માફ કરશો, હું નહી પહોંચી શકુ
I'm afraid I already have plans માફ કરશો, મારૂ પેહલાથી કોઈ આયોજન છે
I'm too tired હું ઘણો થાકી ગયો/ગઈ છુ
I'm staying in tonight હું આજે રાત્રે ઘરે જ રોકાઇ રહ્યો/રહી છું
I've got too much work to do મારે ઘણું કામ કરવાનું છે
I need to study મારે ભણવુ પડશે
I'm very busy at the moment આ સમયે હું ખૂબ વ્યસ્ત છુ

સમય અને જગ્યા નક્કી કરવી

what time shall we meet? આપણે કયા સમયે મળીશું?
let's meet at … … મળીઍ
eight o'clock આઠ વાગે
where would you like to meet? તમે ક્યા મળવાનું પસંદ કરશો?
I'll see you … at ten o'clock હું તમને … દસ વાગે મળુ
in the pub પબમાં
at the cinema થિયેટરમાં
I'll meet you there હું તમને ત્યાં મળુ
see you there! ત્યાં મળીઍ!
let me know if you can make it જો તમે પહોંચી શકો તો મને જણાવજો
I'll call you later હું તમને પછી ફોન કરુ
what's your address? તમારુ સરનામું શું છે?

મળવુ

I'm running a little late મને થોડુ મોડુ થઈ રહ્યુ છે
I'll be there in … minutes હું ત્યાં … મિનિટમાં પહોંચીશ
five પાંચ
ten દસ
fifteen પંદર
have you been here long? શું તમે ઘણા સમય થી અવ્યા છો?
have you been waiting long? શું તમે ઘણી વાર થી રાહ જોવો છો?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play