વિમાન દ્વારા મુસાફરી કરવી

અહી કેટલાક વાક્યો તથા નિશાની છે જે તમને હવાઈ મુસાફરી વખતે તથા ઍરપોર્ટ ઉપર ઉપયોગ મા આવશે.

અંદર જવુ

I've come to collect my tickets હું મારી ટિકેટ લેવા માટે આવ્યો છુ
I booked on the internet મે ઇંટરનેટ ઉપર આરક્ષિત કરી છે
do you have your booking reference? શુ તમારી પાસે તમારો આરક્ષણ નંબર છે?
your passport and ticket, please મહેરબાની કરીને તમારો પાસપોર્ટ તથા ટિકેટ બતાવશો
here's my booking reference આ રહ્યો મારો બુકિંગ આરક્ષણ નંબર
where are you flying to? તમે ક્યા ઉડી રહ્યા છો?
did you pack your bags yourself? શુ તમે તમારી બૅગ જાતે ભરી છે?
has anyone had access to your bags in the meantime? આ દરમ્યાન તમારી બૅગ કોઈ ની પાસે હતી?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? તમારી હાથબૅગ મા કોઈ પ્રવાહી પદાર્થ કે અણીદાર વસ્તુ છે?
how many bags are you checking in? તમારી પાસે કેટલી બૅગ છે?
could I see your hand baggage, please? મહેરબાની કરી ને શુ હું તમારી હાથબૅગ જોઈ શકુ?
do I need to check this in or can I take it with me? શુ આ મારે અંદર મુકવુ પડશે કે મારી સાથે રાખી શકુ?
you'll need to check that in તમારે તેને અંદર મુકવુ પડશે
there's an excess baggage charge of … વધારે વજન માટે … વધારે થશે થશે
£30 £30
would you like a window or an aisle seat? શુ તમને બારી વળી બેઠક ગમશે કે તેની બાજુ વાળી?
enjoy your flight! તમારી યાત્રા મા મજા કરો
where can I get a trolley? મને ટ્રૉલી ક્યા મળશે?

સુરક્ષા

are you carrying any liquids? શુ તમારી પાસે કોઈ પ્રવાહી છે?
could you take off your …, please? ક્રુપા કરી તમે … ઉતારશો?
coat તમારો કોટ
shoes તમારા બૂટ
belt તમારો પટ્ટો
could you put any metallic objects into the tray, please? મહેરબાની કરીને ધાતુ ની વસ્તુઓ ટ્રે મા મુકશો
please empty your pockets તમારા ખીસ્સા ખાલી કરો
please take your laptop out of its case મહેરબાની કરી ને તમારુ લૅપટૉપ બૅગ માથી બહાર કાઢો
I'm afraid you can't take that through મને લાગે છે કે તમે તે લઈ જઈ નહી શકો

પ્રસ્થાન માટે ની જગ્યા મા

what's the flight number? તમારો વિમાન નંબર શુ છે?
which gate do we need? આપણે કયા દરવાજાની જરૂર પડશે?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 યાત્રી સ્મિથ માટે અંતિમ ઘોષણા, મહેરબાની કરી ને દરવાજા નંબર 32 તરફ પ્રયાણ કરો.
the flight's been delayed વિમાન મોડુ થયુ છે
the flight's been cancelled વિમાન રદ્દ કરવામા આવ્યુ છે
we'd like to apologise for the delay મોડુ થવા બદલ અમે દિલગીર છીઍ
could I see your passport and boarding card, please? મહેરબાની કરીને, શુ હું તમારો પાસપોર્ટ તથા પ્રસ્થાન કાર્ડ જોઈ શકુ?

વિમાન ની અંદર

what's your seat number? તમારો સીટ નંબર શુ છે?
could you please put that in the overhead locker? શુ તમે તે ઉપર ના ખાના મા મૂકી દેશો?
please pay attention to this short safety demonstration મહેરબાની કરીને, આ ટૂંકા સુરક્ષા પ્રયોગ ઉપર ધ્યાન આપો
please turn off all mobile phones and electronic devices મહેરબાની કરીને, બધા જ મોબાઇલ ફોન તથા યાંત્રિક ઉપકરણો બંધ કરશો
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign વિમાનચાલકે સુરક્ષા પટ્ટાનલાઇટ બંધ કરી છે
how long does the flight take? આ યાત્રામા કેટલો સમય લાગશે?
would you like any food or refreshments? શુ તમે કઈ ખાવાનુ અથવા પીવાનુ પસંદ કરશો?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign વિમાનચાલક સુરક્ષા પટ્ટાની લાઇટ ચાલુ કરી છે
we'll be landing in about fifteen minutes અમે લગભગ પંદર મિનિટ મા ઉતરીશુ
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position મહેરબાની કરીને તમારા સુરક્ષા બેલ્ટ બાંધી ને તમારી સીટ ઉભી કરો
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off મહેરબાની કરીને, જ્યા સુધી વિમાન સંપૂર્ણ રીતે ઉભુ ના રહી જાય અને સીટ બેલ્ટ ની લાઇટ બંધ ના થાય ત્યા સુધી પોતાની સીટ મા બેસી રહો
the local time is … સ્થાનીક સમય છે … વાગ્યાનો
9.34pm 9.34pm

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Short stay (Short stay car park નું સંક્ષિપ્ત) થોડા સમય માટે(થોડા સમય માટે ગાડી પાર્ક નુ નાનુ રૂપ)
Long stay (Long stay car park નું સંક્ષિપ્ત) લાંબા સમય માટે (લાંબા સમય માટે ગાડી પાર્ક નુ નાનુ રૂપ)
Arrivals આગમન
Departures પ્રસ્થાન
International check-in આંતરરાષ્ટ્રીય આગમન
International departures આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રસ્થાન
Domestic flights આંતર્દેશીય વિમાન
Toilets શૌચાલય
Information માહિતી
Ticket offices ટિકેટ કચેરી
Lockers લૉકર્સ
Payphones રૂપિયા ફોન
Restaurant રેસ્ટોરેંટ
Check-in closes 40 minutes before departure ચેક-ઇન પ્રસ્થાનની 40 મિનિટ્સ પહેલાં બંધ થાય છે
Gates 1-32 દરવાજા 1-32
Tax free shopping ટૅક્સ વગર ની ખરીદી
Duty free shopping ડ્યૂટી આપ્યા વગરની ખરીદી
Transfers અદલા-બદલી
Flight connections વિમાન જોડાણ
Baggage reclaim સામાન માગવો
Passport control પાસપોર્ટ કંટ્રોલ
Customs કસ્ટમ્સ
Taxis ટેક્સીઝ
Car hire ગાડી ભાડે કરવી
Departures board પ્રસ્થાન કરો
Check-in open આગમન ખુલ્લુ
Go to Gate ... દરવાજા … તરફ જાઓ
Delayed મોડી છે
Cancelled રદ્દ છે
Now boarding અત્યારે બેસો
Last call છેલ્લી વાર ની સૂચના
Gate closing દરવાજો બંધ થઇ રહ્યો છે
Gate closed દરવાજા બંધ
Departed જઈ ચૂકી છે
Arrivals board આગમન માટે બેસો
Expected 23:25 23:25 વાગે આવવાની આશા છે
Landed 09:52 09:52 વાગે ઉતરી ચૂકી છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો