સમય કેહેવો

અંગ્રેજી મા સમય કેવી રીતે કહેવો તે શીખો.

સામાન્ય રીતે અંગ્રેજી મા 12 કલાક મુજબ સમય કહેવાય છે, 24 કલાક નો સમય ફક્ત પ્રવાસ વખતે જ વપરાય છે.

સમય પુછવો

what's the time? સમય શુ થયો છે?
what time is it? અત્યારે શુ સમય થયો છે?
could you tell me the time, please? મેહરબાની કરીને, તમે મને સમય જણાવશો?
do you happen to have the time? શુ તમારી પાસે સમય છે?
do you know what time it is? શુ તમે જાણો છો કે સમય શુ થયો છે?

સમય જણાવવો

it's … અત્યારે … છે
exactly ... ચોક્કસ …
about ... લગભગ …
almost ... કદાચ …
just gone ... થોડીક વાર પહેલા …
one o'clock ઍક વાગ્યો
two o'clock બે વાગ્યા
three o'clock ત્રણ વાગ્યા
four o'clock ચાર વાગ્યા
five o'clock પાંચ વાગ્યા
six o'clock છ વાગ્યા
seven o'clock સાત વાગ્યા
eight o'clock આઠ વાગ્યા
nine o'clock નવ વાગ્યા
ten o'clock દસ વાગ્યા
eleven o'clock અગિયાર વાગ્યા
twelve o'clock બાર વાગ્યા
quarter past … સવા …
one વાગ્યો
two બે વાગ્યા
three ત્રણ વાગ્યા
half past … …ને અડધી કલાક
one એક વાગી
two બે વાગી
three ત્રણ વાગી
quarter to … પોણા … વાગ્યા
one એક
two બે
three ત્રણ
five past one ઍક ને પાંચ
ten past one ઍક ને દસ
twenty past one ઍક ને વીસ
twenty-five past one ઍક ની પચીસ
five to two બે મા પાંચ કમ
ten to two બે મા દસ કમ
twenty to two બે મા વીસ કમ
twenty-five to two બે મા પચીસ કમ
ten fifteen સવા દસ
ten thirty સાડા દસ
ten forty-five પોણા અગીયાર
ten am સવારના દસ
six pm સાંજના છ
noon અથવા midday બપોર, મધ્યાહન
midnight મધ્યરાત્રી

અંગ્રેજીમાં સમય જણાવવાનું કલાક મિનિટ્સ દ્વારા અનુસરીને પણ શક્ય છે, જો જરૂર હોય તો am અથવા pm દ્વારા અનુસરીને, દા.ત.:

11.47am અગીયાર સુડતાળીસ
2.13pm બે તેર

ઘડીયાળો

my watch is … મારી ઘડિયાળ … છે
fast આગળ
slow પાછળ
that clock's a little … પેલી ઘડિયાળ થોડી … છે
fast આગળ
slow પાછળ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play