જર્મન શબ્દસમૂહ

આ વિભાગમાં તમને તેવા જર્મનના શબ્દસમૂહ મળશે જે તમે રોજિંદી પરિસ્થિતિમાં મોટા પાયે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ શબ્દસમૂહો આધુનિક, અનૌપચારીક જર્મનના ઉપયોગને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જો તમારી પાસે નવા શબ્દસમૂહ માટે કોઇ અભિપ્રાય હોય અથવા તમે કોઇ ભૂલ શોધો તો, કૃપા કરીને અમને જણાવશો!